Wymagane dokumenty

Aby uzyskać opinię Komisji niezbędne jest złożenie formularza wniosku
wraz z jednym kompletem załączników.

Zgodnie § 5 Regulaminu Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 stycznia 2017 roku -
do wypełnionego formularza wniosku należy załączyć następującą dokumentację:

Wnioski niesponsorowane:

 1. protokół badania w języku polskim
   
 2. informację dla uczestników badania, zawierającą szczegółowe dane o celach i zasadach przeprowadzenia projektu, spodziewanych dla tych osób korzyściach leczniczych i innych oraz ryzyku związanym z ich udziałem w badaniu
   
 3. formularz świadomej zgody uczestnika badania, w którym powinny zawierać się co najmniej stwierdzenia dotyczące:
  - dobrowolnego wyrażenia zgody na uczestnictwo w badaniu, po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w pkt 2,
  - potwierdzenia możliwości zadawania pytań i otrzymania odpowiedzi na te pytania od osoby udzielającej informacji o badaniu,
  - uzyskania informacji o możliwości odstąpienia od udziału w badaniu na każdym jego etapie, bez braku wpływu na dalszy przebieg leczenia zgodnego z obowiązującymi standardami

   
 4. wzór formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych
   
 5. aktualny życiorys naukowy Wnioskodawcy (opatrzony datą i podpisany własnoręcznie)
   
 6. listę odpowiedniego piśmiennictwa
   
 7. oświadczenie o realizacji projektu w ramach prac badawczych UJ/UJCM
   
 8. wzór kwestionariusza/ankiety w przypadku planowanych badań z ich użyciem
   
 9. zgodę lub promesę zgody jednostek zewnętrznych, w których ma być prowadzone opiniowane badanie (jeśli dotyczy).

 

Wniosek wraz z załącznikami powinien być jednolicie ponumerowany.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu dokumenty, takie jak: protokół badania, informacja dla uczestnika badania, formularz świadomej zgody na udział w badaniu oraz formularz o ochronie danych osobowych muszą być każdorazowo oznaczone numerem wersji i datą ich sporządzenia.

 

Poprawki do wniosków niesponsorowanych:

Uzupełnienie dokumentacji wynikające z opinii Komisji Bioetycznej UJ:

Aby uzupełnić braki wskazane w opinii Komisji, niezbędne jest złożenie pisma przewodniego wraz z jednym kompletem załączników (jeśli dotyczy).

Wzór pisma przewodniego

Sprawozdanie częściowe/końcowe z realizacji eksperymentu medycznego:

Oświadczenie o braku załączenia formularza informacji dla pacjenta, formularza zgody uczestnika badania, formularza o ochronie danych osobowych:

Wnioski sponsorowane:

 1. protokół badania w języku polskim
   
 2. informację dla uczestników badania, zawierającą szczegółowe dane o celach i zasadach przeprowadzenia projektu, spodziewanych dla tych osób korzyściach leczniczych i innych oraz ryzyku związanym z ich udziałem w badaniu
   
 3. formularz zgody uczestnika badania, w którym powinny zawierać się co najmniej stwierdzenia dotyczące:
  - dobrowolnego wyrażenia zgody na uczestnictwo w badaniu, po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w pkt 2,
  - potwierdzenia możliwości zadawania pytań i otrzymania odpowiedzi na te pytania od osoby udzielającej informacji o badaniu,
  - uzyskania informacji o możliwości odstąpienia od udziału w badaniu na każdym jego etapie, bez braku wpływu na dalszy przebieg leczenia zgodnego z obowiązującymi standardami

   
 4. wzór formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych
   
 5. aktualny życiorys naukowy Wnioskodawcy (opatrzony datą i podpisany własnoręcznie)
   
 6. kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie badania wraz ze wzorem oświadczenia o przyjęciu warunków ubezpieczenia w odniesieniu do badań komercyjnych finansowanych przez jednostki zewnętrzne
   
 7. listę odpowiedniego piśmiennictwa (ewentualnie załączyć przedruki piśmiennictwa)
   
 8. inne dokumenty konieczne do oceny wniosku
   
 9. w przypadku badania wieloośrodkowego - wykaz ośrodków w Polsce, prowadzących lub planujących prowadzić to badanie wraz z adresami właściwych dla nich komisji bioetycznych
   
 10. oświadczenie do wystawienia noty zewnętrznej przez Komisję Bioetyczną UJ bez podpisu odbiorcy za wydanie opinii
 

W przypadku planowanego badania z udziałem małoletniego powyżej 16 r.ż. należy dołączyć dodatkowo: Informację dla pacjenta pow. 16 r.ż., Formularz świadomej zgody oraz Formularz na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku planowanych badań genetycznych należy dołączyć osobny formularz zgody na wykonywanie badań genetycznych.

W przypadku planowanych badań kwestionariuszowych należy dołączyć wzory stosowanych w badaniu narzędzi badawczych.

Wykaz wymaganych dokumentów dotyczących badania klinicznego produktu leczniczego znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego.

Wykaz wymaganych dokumentów dotyczących badania klinicznego wyrobu medycznego znajduje się w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.


Pełna dokumentacja winna być złożona w sekretariacie Komisji Bioetycznej najpóźniej na 2 tygodnie przed datą planowanego posiedzenia Komisji. Dokumentacja niekompletna zostanie zwrócona do Badacza celem uzupełnienia braków.