Przepisy prawne

Podstawy prawne funkcjonowania Komisji Bioetycznych

DZIAŁANIE KOMISJI BIOETYCZNYCH REGULUJĄ NASTĘPUJĄCE AKTY PRAWNE:

 

Ustawa z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 

Ustawa z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne
 

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11.05.1999 r w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego
 

Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 06.10.2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków

Przepisy wewnątrzuczelniane